هک شده توسط گرگ سیاه

ایرانیا دوستتون دارم...

با من در نیفت!

از جنگ خوشم نمیاد!

شاخ نیستم اما پاش بیفته دهن شاخا رو سرویس میکنم

SORRY ADMIN
YOUR SECURITY IS LOW
YOUR DATABASE IS SAFE

We are seeing you...!

'Whois' Emotion? Search To Google...

Snaptu

[+]--To Be Or Not To Be--[+]
We Come Back

هک شده توسط گرگ سیاه. گرگ سیاه هر کی با من در افتاد ور افتاد
[+]-- گرگ سیاه ..... گرگ سیاه : --[+]

Replay